bubibu中文歌词】【三和皇冠会所】【裴智归来】【美宝莲扇子】【7岁女孩红遍网络】【姜声扬老婆】【便衣支队百度影音】【殷琦微博】【神鬼都市】【性感佳丽穿比基尼登长城】【暗月决斗者】【花都保镖5200】【qq三国委托任务】【王其康 汪波】【洛克王国星耀帝】【韩国三陪夜生活照片】【毒龙手套】【小时代3枪版】【天津华求伯】【广告模特林娜冰】【游客紫金山顶跨年】【印度洋海啸里的蝴蝶效应】【杀鸡儆猴造句】【终极酷公主】【谢楠晒厨艺被赞】【洪诗微博】【唐山性息

可提现的电玩城

中药标准样品研制联合实验室

电玩捕鱼24小时兑换

电玩捕鱼24小时兑换 产品中心

PRODUCTS

中文名称 人参皂苷Ra3 中文别名 补充中
英文名 Ginsenoside Ra3 英文别名 补充中
分子式
C58H98O26 分子量 1211.38 CAS登录号 90985-77-6
提取来源
人参 化学结构
外观
白色粉末 90985-77-6
NMR,MS
4℃冷藏、密封、避光
2年
鉴别方法
贮存条件
有效期
注意事项
溶解性 溶于甲醇,DMSO
测定方法 补充中
药典测定方法 补充中
用途 用于含量测定/鉴定/药理实验等

▎相关文献:

  点击查看完整文献

▎相关产品:

编号 中文名称 英文名称 CAS登陆号 纯度 规格
A1038 人参黄酮苷 Panasenoside 31512-06-8 ≥98% 20mg/支
A1040 人参皂苷Ra3 Ginsenoside Ra3 90985-77-6 ≥98% 5mg/支
A1027 人参皂苷Ra2 Ginsenoside Ra2 83459-42-1 ≥ 95% 20mg/支
A1025 人参皂苷Ra1 Ginsenoside Ra1 83459-41-0 ≥98% 20mg/支
A0460 (R型)原人参二醇 20(R)Protopanaxdiol 补充中 ≥ 95% 20mg/支
A0251 人参三醇 Panaxatriol 32791-84-7 ≥ 98% 20mg/支
A0250 人参二醇 Panaxadiol 19666-76-3 ≥ 98% 20mg/支
A1008 越南参皂苷R8 vina-ginsenoside R8 156042-22-7 ≥98% 10mg/支
A1007 越南参皂苷R4 vina-ginsenoside R4 156009-80-2 ≥98% 20mg/支
A1005 越南参皂苷R3 vina-ginsenoside R3 156012-92-9 ≥94% 10mg/支
A0997 三七皂苷Fe Notoginsenoside Fe 88105-29-7 ≥98% 20mg/支
A1016 人参皂苷Rk3 Ginsenoside Rk3 364779-15-7 ≥98% 10mg/支
A1015 人参皂苷Rk2 Ginsenoside Rk2 364779-14-6 ≥68%(UV), 80%(ELSD) 10mg/支
A0775 人参皂苷Rk1 Ginsenoside Rk1 494753-69-4 ≥ 98% 20 mg/支
A0774 人参皂苷Rg6 Ginsenoside Rg6 147419-93-0 ≥ 98% 20 mg/支
A0994 人参皂苷Rg5 Ginsenoside Rg5 186763-78-0 ≥98% 20mg/支
A0522 人参皂苷Ro Ginsenoside Ro 34367-04-9 ≥ 98% 20mg/支
A0248 原人参二醇 Protopanaxdiol 30636-90-9 ≥ 98% 20mg/支
A0450 人参皂苷CK Ginsenoside CK 39262-14-1 ≥ 98% 20 mg/支
A0992 人参皂苷F5 Ginsenoside F5 189513-26-6 ≥ 98% 20mg/支
A0991 人参皂苷F4 Ginsenoside F4 181225-33-2 ≥ 98% 10mg/支
A0648 人参皂苷F3 Ginsenoside F3 62025-50-7 ≥ 98% 10mg/支
A0449 人参皂苷F2 Ginsenoside F2 62025-49-4 ≥ 98% 20mg/支
A0448 人参皂苷F1 Ginsenoside F1 53963-43-2 ≥ 98% 20mg/支
A0360 20(R)原人参三醇 20(R)Protopanaxatriol 1453-93-6 ≥ 98% 20 mg/支
A0359 20(R)人参皂苷Rg3 20(R)Ginsenoside Rg3 38243-03-7 ≥ 98% 20 mg/支
A0350 (R型)人参皂苷Rg2 20(R)Ginsenoside Rg2 80952-72-3 ≥ 97% 20 mg/支
A1011 人参皂苷Rh8 Ginsenoside Rh8 343780-69-8 ≥ 98% 5mg/支
A1003 人参皂苷Rh7 Gensenoside Rh7 343780-68-7 ≥98% 10mg/支
A0999 人参皂苷Rh4 Ginsenoside Rh4 174721-08-5 ≥ 98% 10mg/支
A0328 (R型)人参皂苷Rh2 (R)Ginsenoside Rh2 112246-15-8 ≥ 96% 20 mg/支
A0313 (R型)人参皂苷Rh1 20(R)Ginsenoside Rh1 80952-71-2 ≥ 96% 20 mg/支
A0249 (20S)原人参三醇 (20S)Protopanaxatriol 34080-08-5 ≥ 98% 20mg/支
A0247 拟人参皂苷RT5 Pseudoginsenoside RT5 98474-78-3 ≥ 98% 20mg/支
A0246 人参皂苷Rf Ginsenoside Rf 52286-58-5 ≥ 98% 20mg/支
A1004 5,6-脱氢人参皂苷Rd 5,6-dehydrogensenoside Rd 1268459-68-2 ≥98% 10mg/支
A1006 人参皂苷Rd2 ginsenoside Rd2 83480-64-2 ≥98% 10mg/支
A0245 人参皂苷Rd Ginsenoside Rd 52705-93-8 ≥ 98% 20mg/支
A0244 人参皂苷Re Ginsenoside Re 52286-59-6 ≥ 98% 20mg/支
A0243 人参皂苷Rc Ginsenoside Rc 11021-14-0 ≥ 98% 20mg/支
A0242 人参皂苷Rh3 Ginsenoside Rh3 105558-26-7 ≥ 98% 20mg/支
A0904 拟人参皂苷Rh2 Pseudoginsenoside Rh2 1370264-16-6 ≥98% 5mg/支
A0241 人参皂苷Rh2 Ginsenoside Rh2 78214-33-2 ≥ 98% 20mg/支
A0240 人参皂苷Rh1 Ginsenoside Rh1 63223-86-9 ≥ 97% 20mg/支
A0239 人参皂苷Rg3 Ginsenoside Rg3 14197-60-5 ≥ 98% 20mg/支
A0238 人参皂苷Rg2 Ginsenoside Rg2 52286-74-5 ≥ 98% 20mg/支
A0237 人参皂苷Rg1 Ginsenoside Rg1 22427-39-0 ≥ 98% 20mg/支
A0236 人参皂苷Rb3 Ginsenoside Rb3 68406-26-8 ≥ 98% 20mg/支
A0235 人参皂苷Rb2 Ginsenoside Rb2 11021-13-9 ≥ 98% 20mg/支
A0234 人参皂苷Rb1 Ginsenoside Rb1 41753-43-9 ≥ 98% 20mg/支
A0233 拟人参皂苷F11 Pseudoginsenoside F11 69884-00-0 ≥ 98% 20mg/支
版权所有:每日转盘送分可提现的电玩城生物科技有限公司 @ Copyright 2011 蜀ICP备11026366号  
sitemap.xml